GrowFast HubSpot Theme

The Growfast is designed for marketers who want to move at light speed; the theme is robust enough for designers.

Visma Software Personuppgiftspolicy

Vismas Softwares Personuppgiftspolicy hjälper dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem samt hur vi hanterar, skyddar, lagrar, överför och raderar dina personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet, såsom  e-postadress, gatuadress eller telefonnummer etc.

GrowFast HubSpot Theme

The Growfast is designed for marketers who want to move at light speed; the theme is robust enough for designers.


 

Vilka personuppgifter behandlar Visma Software?

Personuppgifter som Visma Software kan komma att behandla om dig är:

 • Grundläggande personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-post och demografi
 • Information om användare och webbtrafik som inloggnings-ID, användarnamn och IP adress
 • Finansiell information som fakturarelaterad information
 • Innehåll som du har laddat upp eller delat, som foton, kommentarer, artiklar och videoklipp
 • Statistik som visar hur användare använder vår programvara och konsumerar innehåll som vi erbjuder
 • Information via jobbansökningar

För de ändamål som nämns i avsnittet ”Varför vi behandlar personuppgifter” behandlar Visma inte känsliga personuppgifter om dig.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

I allmänhet samlar Visma Software AB in personuppgifter direkt från dig eller andra personer som är kopplade till vår kund. Om kunden du arbetar för köper Visma Software-produkter eller tjänster via ett Visma Software-partnerföretag kan vi samla in information om dig från partnerföretaget.

Vi använder oss också av cookies och andra spårningstekniker när du använder Visma Softwares webbplatser och när du interagerar med oss per e-post, för att optimera din upplevelse av Visma Software, våra produkter och våra webbplatser.

För mer information, vänligen läs vår cookie policy

I vissa fall kan vi också samla in information om dig från andra källor. Dessa källor kan vara data aggregation från tredje part, Vismas Softwares marknadsföringspartner, offentliga källor eller sociala nätverk från tredje part.

 

Varför vi behandlar personuppgifter

Visma Softwares personuppgiftspolicy gäller när Visma Software AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål när du interagerar med oss, som;

Köpa och leverera

 • Hantera kundorder, avtal och betalningar
 • Erbjuda tjänster direkt till dig, som e-learning, webbinar och rapporter
 • Ge erbjudanden av produkter och tjänster till kunder
 • Skapa och hantera konton för användare av våra tjänster

Support och förbättring

 • Förbättra och utveckla kvalitet, funktionalitet och användarupplevelse för våra produkter, tjänster och Visma Softwares webbplatser
 • Erbjuda kundsupport för våra produkter och tjänster
 • Driva användarforum för att utbilda och möjliggöra interaktion mellan användare och Visma Software

Säkerhet

 • Upptäcka, avhjälpa och förhindra säkerhetshot och missbruk, samt utföra underhåll och felsökning

Marknadsföring

 • Hantera och skicka marknadsföringsmaterial 
 • Skapa intresseprofiler för att marknadsföra relevanta produkter och tjänster (profiling)

Rekrytering

 • För att hantera rekryteringsprocesser och jobbansökningar
 • Utvärdera inlämnade handlingar, genomföra intervjuer och ringa referenser

Information om hur personuppgifter behandlas i en av våra många tjänster, beskrivs i respektive personuppgiftsbiträdesavtal för den tjänsten. Visma Software fungerar i dessa fall som personuppgiftsbiträde och behandlar uppgifterna på uppdrag av och enligt instruktioner från kunden. För mer information om detta, vänligen kontakta kundsupport för den specifika tjänsten.

 

Hur dina personuppgifter delas

Inom Visma

Eftersom Visma består av många olika dotterbolag är det viktigt för oss att vi ger dig bästa möjliga övergripande upplevelse. För att upprätthålla en översikt och ha insikt kan Visma Software dela dina personuppgifter till andra företag i Visma-gruppen.

Utanför Visma 

Visma Software kan också komma att dela dina personuppgifter med extern tredje part i följande sammanhang: 

Visma användarforum (communities)

Om du gör ett inlägg, en kommentar eller liknande på Visma Softwares användarforum eller andra forum på någon av Vismas webbsidor, kan denna information läsas och användas av andra som har åtkomst till dessa forum. Visma Software ansvarar inte för någon av den information du lämnar på sådana forum eller på Vismas webbsidor.

Affärspartners

Visma Software kan komma att dela dina personuppgifter med våra partners i det fall det förefaller legitimt ur ett affärsperspektiv och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Myndigheter 

Polismyndigheten och andra myndigheter kan begära tillgång till personuppgifter från Visma Software. I dessa fall lämnar Visma Software över informationen endast om ett domstolsbeslut finns att göra detta.

 

När använder Visma Software underbiträden?

Visma Software använder underbiträden för att behandla personuppgifter. Detta är vanligtvis leverantörer av molntjänster eller andra IT-leverantörer.

När Visma Software använder underbiträden skriver Visma Software personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med dessa för att skydda din integritet. Om underbiträden är lokaliserade utanför EU/EEA säkerställer Visma Software legala grunder för internationella överföringar å dina vägnar genom att använda EU standardavtalsklausuler (EU SCC).

För mer information om underbiträden för Vismas produkter och tjänster, vänligen besök Visma Trust Center. 

Du kan alltid begära en översikt och mer detaljerad information om Vismas underbiträden. 

Hur du kontaktar Visma Software finns längst ner i detta dokument.

 

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Visma Software lagrar dina personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter. När vi behandlar dina personuppgifter på andra rättsliga grunder, såsom berättigat intresse, sparas informationen så länge den är nödvändig för att uppfylla syftet med behandlingen.

Följaktligen kan dina personuppgifter omfattas av olika lagrings-policies baserat på typ av data och syftet med att samla in dem. Nedan några exempel:

Vid rekrytering kommer Visma Software att radera dina personuppgifter såsom CV, ansökan och andra dokument, när rekryteringsprocessen är avslutad, vanligtvis maximalt 6 månader efter sista ansökningsdatum om inte annat överenskommits med dig.

Ett annat exempel är kontaktinformation lagrad i marknadsföringssyfte, inklusive leads eller potentiella kunder. Sådana personuppgifter kommer att raderas senast 24 månader efter senast registrerade aktivitet.

För ytterligare information angående radering, välkommen att kontakta Visma Software (kontaktinformation finns i sista sektionen i detta dokument).

 

Dina rättigheter

Som registrerad kan du åberopa följande rättigheter i relation till Visma Softwares behandling av dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi behandlar (om dig).
 • Rätt till rättelse. Du har även rätt att begära att Visma Software korrigerar felaktiga personuppgifter som rör dig. Om du har ett användarkonto hos Visma Software för en Visma-tjänst kan detta vanligtvis göras under "ditt konto", "din profil", eller motsvarande för aktuell Visma-tjänst.
 • Rätt  till radering. Du kan begära att Visma Software raderar uppgifter om dig. 
 • Rätt till begränsning (av behandling). Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet.  Du kan be oss att förse dig eller andra med dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format.
 • Rätt att göra invändningar. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter på grundval av berättigat intresse eller ändamål för direkt marknadsföring. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för att utföra uppgifter som utförs i allmänna intressen eller i myndighetsutövning eller utifrån berättigade intressen.

Vänligen notera att det kan finnas vissa undantag eller begränsningar till ovannämnda rättigheter som kan gälla beroende på de specifika omständigheterna i din situation. I sådana fall kommer vi att förse dig med detaljerad information om tillämpligt undantag eller begränsning och hjälpa dig att utöva dina rättigheter i största möjliga utsträckning, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar‍

Vänligen använd privacy@visma.com för att inkomma med begäran enligt denna sektion, eller kontakta Visma Software på info@vismasoftware.se

 

Slutligen har du också rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) gällande behandlingen av dina personuppgifter.

 

Marknadsföring och profilering

Det berättigade intresset

När du interagerar med Visma Software t.ex. genom att besöka Visma Softwares webbsidor, ladda ner innehåll, delta på webbinar och som en del i användningen av Visma Softwares  tjänster, kommer Visma Software att behandla dina personuppgifter utifrån ett berättigat intresse. En av Visma Softwares berättigade intresse är att behandla personuppgifter för direktmarknadsföring.

Visma använder dina personuppgifter för att tillhandahålla relevant innehåll till dig genom direkt marknadsföring på sociala medieplattformar och e-post, webbsidor eller i en Visma tjänst, baserat på dina preferenser. De personuppgifter vi behandlar är aggregerade uppgifter om dig, såsom IP-adress, intressen (var du har klickat etc.), användarnamn och enhet. Detta görs t.ex. genom cookies och kallas profilering. Visma Software kommer också att ha möjlighet att kombinera denna information med information om den kundrelation vi kan ha med ditt bolag. 

Syftet med profileringen är att leverera anpassad marknadsföring till dig, förbättra din användarupplevelse av våra tjänster / webbsidor och tillhandahålla produkter som våra kunder är nöjda med. Vismas tjänster är generellt använda som verktyg för arbetsrelaterade syften, och ditt beteende i dessa verktyg säger lite om ditt privatliv. Inga känsliga uppgifter behandlas. Dina personuppgifter behandlas därmed ur ett affärsperspektiv på ett sätt som vi bedömer inte är i konflikt med dina fri- och rättigheter som individ. 

Visma Software använder e-post som ett verktyg för att kommunicera marknadsföring, dock endast med ditt medgivande i enlighet med gällande marknadsföringslag (om sådant behövs). Om du har gett ditt medgivande kommer du alltid att ha möjligheten till opt-out som beskrivs nedan, eller när du får ett mejl innehållande marknadsmaterial.

Rätt till opt-out för marknadskommunikation

Du har rätt till opt-out att ta emot marknadsföringsmaterial från Visma och vara föremål för profilering. Du kan göra detta på följande sätt:

 1. Genom att följa instruktioner för opt-out i marknadskommunikationen
 2. Ändra preferenser på ditt konto om du har ett konto hos Visma
 3. Kontakta oss via e-post på privacy@visma.com
 4. Genom att använda tillämpligt verktyg för prenumerationen 

Du kan också alltid opt-in/out cookies på en specifik Visma webbsida genom vår cookie-banner.

Notera att även om du väljer opt-out för att ta emot marknadsföringsmaterial, kan du fortfarande få administrativ information från Visma, såsom orderbekräftelser och notifieringar nödvändiga för att hantera ditt konto på den tjänst Visma erbjuder våra kunder.

 

Ändringar

Vi uppmuntrar att du granskar Vismas Softwares personuppgiftspolicy regelbundet. Om Visma Software gör betydande ändringar till denna policy som väsentligt förändrar vår praxis kring integritet kan vi också meddela dig på annat sätt, som att skicka e-post eller lägga upp ett meddelande på Visma Community eller vår webbplats innan ändringarna träder i kraft.

Personuppgiftspolicyn revideras årligen och alla ändringar godkänns av Visma Data Protection Council. Senast uppdaterad: 2023-02-14.

 

Kontakta oss

Visma är ett europeiskt bolag med juridiska enheter, affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som löper över gränserna. Visma levererar mjukvara och tjänster till både publika och privata verksamheter i Europa. Vismas huvudkontor ligger i Oslo.

Alla viktiga beslut om integritet i Visma fattas på företagsnivå av Visma Data Protection Council under övervakning och ordförande av Data Protection Officer (DPO). Den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är

Visma Group och dess dotterbolag
Huvudkontor: Karenslyst allé 56, 0277 Oslo, Norge.
Telefon: +47 46 40 40 00

Vi uppskattar din åsikt. Om du har kommentarer eller frågor om vår integritetspolicy, andra frågor om integritet eller angående en möjlig personuppgiftsincident, vänligen skicka dessa till privacy@visma.com eller direkt till det Visma bolag du köper tjänster från.

Vi hanterar frågor och klagomål konfidentiellt. Vår representant kommer att kontakta dig för att hantera eventuella frågor eller problem samt för att beskriva alternativen som finns för att lösa dessa. Vi strävar efter att klagomål och frågor blir lösta på ett korrekt och lämpligt sätt.